Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.04 %
  • Khác
    89.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Đình Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1087123.0 20.147 % 31/12/2015
CTCP Quản lý và phát triển bất động sản Conasi 401000.0 7.431 % 30/11/2018
Công ty TNHH 1 thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản - NHTMCP Việt Á 390000.0 7.228 % 30/06/2017
Lê Tấn Mười Anh 390000.0 7.228 % 31/12/2017
Phamová Hoàng Anh 303100.0 5.617 % 31/12/2014
Nguyễn Đức Cường Thành viên Hội đồng quản trị 289301.0 5.361 % 31/12/2017
Bùi Thắng Mỹ 281200.0 5.211 % 08/12/2011
Nguyễn Quang Trung Thành viên Hội đồng quản trị 224400.0 4.159 % 30/06/2015