Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.3 %
  • Khác
    90.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH 1 thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản - NHTMCP Việt Á 1,687,500 31.27 % 30/06/2016
Đặng Đình Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,087,123 20.15 % 31/12/2015
Nguyễn Đức Cường Ủy viên Hội đồng quản trị 439,301 8.14 % 31/12/2015
Nguyễn Quang Trung Ủy viên Hội đồng quản trị 224,400 4.16 % 30/06/2015