Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    32.84 %
  • Khác
    67.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tratimex P&L 5700000.0 24.127 % 28/07/2016
Hoàng Văn Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 5700000.0 24.127 % 28/07/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 2339850.0 9.904 % 28/07/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 1931700.0 8.177 % 28/07/2016
America LLC 1892270.0 8.01 % 07/06/2017
Quỹ Lion Global Vietnam 1107000.0 4.686 % 28/07/2016