Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    37.92 %
  • Khác
    62.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tratimex P&L 6270000.0 24.127 % 07/07/2017
Hoàng Văn Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 6270000.0 24.127 % 07/07/2017
America LLC 2863277.0 11.018 % 16/01/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 2318935.0 8.923 % 26/09/2017
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 2140050.0 8.235 % 14/11/2017
AFC VF Limited 1562100.0 6.011 % 15/11/2018
Quỹ Lion Global Vietnam 1217700.0 4.686 % 07/07/2017