Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.69 %
  • Khác
    69.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tratimex P&L 5,700,000 24.13 % 28/07/2016
Hoàng Văn Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,700,000 24.13 % 28/07/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 2,339,850 9.9 % 28/07/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 1,931,700 8.18 % 28/07/2016
America LLC 1,182,570 5.01 % 28/07/2016
Quỹ Lion Global Vietnam 1,107,000 4.69 % 28/07/2016