Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    37.65 %
  • Khác
    62.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tratimex P&L 6270000.0 24.127 % 07/07/2017
Hoàng Văn Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 6270000.0 24.127 % 07/07/2017
America LLC 2599977.0 10.005 % 24/05/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 2318935.0 8.923 % 26/09/2017
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 2140050.0 8.235 % 14/11/2017
AFC VF Limited 1562100.0 6.011 % 15/11/2018
Quỹ Lion Global Vietnam 1217700.0 4.686 % 07/07/2017