Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (DXL: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.85 %
  • Khác
    72.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thảo Viên Lạng Sơn 1,501,880 50.78 % 06/06/2016
Lâm Bảo Kỳ Ủy viên Hội đồng quản trị 750,000 25.36 % 30/06/2015