Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (DXL: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.85 %
  • Khác
    72.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thảo Viên Lạng Sơn 1184301.0 40.039 % 02/01/2018
Lâm Bảo Kỳ 750000.0 25.356 % 30/06/2015
Nguyễn Văn Thanh 324979.0 10.987 % 02/01/2018
Trần Việt Phương 228815.0 7.736 % 05/07/2018
Trần Việt Di 211815.0 7.161 % 30/06/2015