Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    45.66 %
  • Khác
    54.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lương Trí Thìn Đại diện công bố thông tin 2.9244241E7 8.543 % 22/05/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư NAV 1.915748E7 5.596 % 22/05/2018
Amersham Industries Ltd 1.6564969E7 4.839 % 13/07/2018
CTCP Đầu tư BBC 1.4766586E7 4.314 % 22/05/2018
Grinling International Limited 1.3067945E7 3.817 % 02/07/2018
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.0777344E7 3.148 % 10/08/2018