Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.74 %
  • Khác
    52.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lương Trí Thìn Đại diện công bố thông tin 3.246044E7 9.279 % 17/09/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư NAV 1.915748E7 5.476 % 22/05/2018
Amersham Industries Ltd 1.6564969E7 4.735 % 13/07/2018
CTCP Đầu tư BBC 1.4766586E7 4.221 % 22/05/2018
Grinling International Limited 1.3167945E7 3.764 % 15/10/2018
KIM Vietnam Growth Equity Fund 1.2912628E7 3.691 % 14/09/2018
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.1427344E7 3.267 % 16/10/2018