Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.94 %
  • Khác
    72.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lương Trí Thìn Đại diện công bố thông tin 1.7387155E7 6.878 % 28/02/2017
CTCP Đầu tư BBC 1.58455E7 6.268 % 15/11/2016
Amersham Industries Ltd 1.537725E7 6.083 % 13/03/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư NAV 1.4288682E7 5.652 % 15/11/2016
Grinling International Limited 9792684.0 3.874 % 13/03/2017