Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    36.44 %
  • Khác
    63.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lương Trí Thìn Đại diện công bố thông tin 2.3506513E7 7.759 % 31/10/2017
Amersham Industries Ltd 1.8245108E7 6.023 % 31/10/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư NAV 1.6953522E7 5.596 % 31/10/2017
CTCP Đầu tư BBC 1.3067775E7 4.314 % 31/10/2017
Grinling International Limited 1.0432519E7 3.444 % 31/10/2017