Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    33.13 %
  • Khác
    66.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Amersham Industries Ltd 1.637225E7 6.471 % 15/11/2016
CTCP Đầu tư BBC 1.58455E7 6.263 % 15/11/2016
Lương Trí Thìn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.4387155E7 5.687 % 15/11/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư NAV 1.4288682E7 5.648 % 15/11/2016