Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.11 %
  • Khác
    78.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Amersham Industries Ltd 8,757,250 3.47 % 05/10/2016
CTCP Đầu tư BBC 8,475,500 3.36 % 05/10/2016
Lương Trí Thìn Chủ tịch Hội đồng quản trị 7,695,455 3.05 % 05/10/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư NAV 7,642,784 3.03 % 05/10/2016