Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.33 %
  • Khác
    70.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lương Trí Thìn Đại diện công bố thông tin 2.2387155E7 7.837 % 30/05/2017
Amersham Industries Ltd 1.7376293E7 6.083 % 15/05/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư NAV 1.6146211E7 5.652 % 15/05/2017
CTCP Đầu tư BBC 1.24455E7 4.357 % 24/05/2017
Grinling International Limited 9935732.0 3.478 % 05/09/2017