Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (DVW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai 844200.0 36.0 % 24/07/2018
Đặng Công Thanh 196000.0 8.358 % 24/07/2018
Đặng Nguyễn Thanh Liêm 140147.0 5.976 % 24/07/2018
Trần Chiến Thắng Phó Tổng Giám đốc 139664.0 5.956 % 24/07/2018
Đặng Nguyễn Thanh An 100450.0 4.284 % 24/07/2018