Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ (DVP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.43 %
  • Khác
    84.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Cảng Hải Phòng 20,400,000 51 % 31/12/2014
Công ty cổ phần Vật tư Nông sản 7,480,000 18.7 % 30/06/2014
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 2,028,230 5.07 % 28/11/2014
Công ty mẹ - Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp 2,000,000 5 % 21/04/2014
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 1,958,000 4.9 % 07/10/2013
Frontaura Global Frontier Fund LLC. 1,956,000 4.89 % 07/10/2013