Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ (DVP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.62 %
  • Khác
    85.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 2.04E7 51.0 % 31/12/2014
Công ty cổ phần Vật tư Nông sản 7480000.0 18.7 % 30/06/2014
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 2062630.0 5.157 % 14/11/2017
Công ty mẹ - Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp 2000000.0 5.0 % 21/04/2014
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1958000.0 4.895 % 07/10/2013
Frontaura Global Frontier Fund LLC. 1956000.0 4.89 % 07/10/2013