Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Y tế 1.5405E8 65.0 % 11/04/2017
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Việt Phương 4.029E7 17.0 % 11/04/2017
Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS 1.18E7 4.979 % 22/06/2017