Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari (DVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    99.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 1490700.0 34.269 % 31/12/2011
Hà Đình Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 201600.0 4.634 % 30/06/2015
Bùi Quốc Bảo Thành viên Hội đồng quản trị 143000.0 3.287 % 29/09/2015