Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari (DVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 7190700.0 65.37 % 17/08/2017
Bùi Quốc Bảo Thành viên Hội đồng quản trị 393000.0 3.573 % 13/08/2018
Hà Đình Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 369600.0 3.36 % 13/08/2018