Công ty Cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh (DTV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.34 %
  • Khác
    99.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 3489272.0 66.286 % 19/08/2016
Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A 1075258.0 20.427 % 30/06/2014
Trần Thị Hồng Lĩnh 434996.0 8.264 % 23/06/2016