Công ty Cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh (DTV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    99.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
REE CORP. 3,489,272 66.29 % 19/08/2016
Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A 1,075,258 20.43 % 30/06/2014
Trần Thị Hồng Lĩnh 434,996 8.26 % 23/06/2016