Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.27 %
  • Khác
    99.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Đỗ Huy Cương 1,269,870 15.58 % 06/04/2016
Lê Công Nghiệp Ủy viên Hội đồng quản trị 1,000,000 12.27 % 31/12/2015
Ngô Ngọc Trân 1,000,000 12.27 % 05/04/2016
Lê Quang Hiệp Chủ tịch Hội đồng quản trị 857,000 10.51 % 31/12/2015
Nguyễn Băng Tâm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 288,107 3.53 % 31/12/2015