Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.2 %
  • Khác
    99.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Đỗ Huy Cương 1269870.0 15.578 % 06/04/2016
Phạm Thị Hằng 1208530.0 14.825 % 31/12/2012
Lê Công Nghiệp Thành viên Hội đồng quản trị 1000000.0 12.267 % 31/12/2015
Ngô Ngọc Trân 1000000.0 12.267 % 05/04/2016
Ngô Trân Trân 1000000.0 12.267 % 30/06/2017
Lê Quang Hiệp Chủ tịch Hội đồng quản trị 857000.0 10.513 % 31/12/2015
Lục Như Phương 407650.0 5.001 % 14/06/2017
Nguyễn Băng Tâm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 288107.0 3.534 % 31/12/2015