Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất (DTN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Thị Hải 228022.0 10.365 % 30/03/2016
Nguyễn Hưng Đại diện công bố thông tin 210404.0 9.564 % 31/12/2015
Nguyễn Văn Anh 146283.0 6.649 % 30/03/2016
Ngô Thị Hằng Thành viên Hội đồng quản trị 98782.0 4.49 % 31/12/2015