Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất (DTN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Thị Hải 228,022 10.36 % 30/03/2016
Nguyễn Hưng Đại diện công bố thông tin 210,404 9.56 % 31/12/2015
Nguyễn Văn Anh 146,283 6.65 % 30/03/2016
Ngô Thị Hằng Thành viên Hội đồng quản trị 98,782 4.49 % 31/12/2015