Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thanh Nghĩa Chủ tịch Hội đồng quản trị 29,220,213 50.2 % 08/01/2016
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức 11,582,339 19.9 % 15/10/2016
Nguyễn Thị Bích Liên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 7,899,952 13.57 % 31/12/2015
Nguyễn Thanh Loan Tổng Giám đốc 6,244,378 10.73 % 31/12/2015
Nguyễn Thanh Dung 2,573,990 4.42 % 31/12/2015