Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    47.56 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    52.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thanh Nghĩa Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.9220213E7 75.329 % 08/01/2016
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức 1.1245189E7 28.99 % 09/08/2017
Nguyễn Thị Bích Liên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 7899952.0 20.366 % 31/12/2015
Nguyễn Thanh Loan Tổng Giám đốc 6244378.0 16.098 % 31/12/2015
DTLS 3227840.0 8.321 % 09/08/2017
Nguyễn Thanh Dung 2573990.0 6.636 % 31/12/2015