Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thanh Nghĩa Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.9220213E7 48.194 % 08/01/2016
Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức 1.1052359E7 18.229 % 03/02/2018
Nguyễn Thị Bích Liên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 7899952.0 13.03 % 31/12/2015
Nguyễn Thanh Loan Tổng Giám đốc 6244378.0 10.299 % 31/12/2015
Nguyễn Thanh Dung 2573990.0 4.245 % 31/12/2015