Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (DTI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trọng Quân Chủ tịch Hội đồng quản trị 1700000.0 15.315 % 15/12/2017
Vũ Thị Kim Oanh Đại diện công bố thông tin 1000000.0 9.009 % 15/12/2017
Nguyễn Đức Trung Phó Tổng Giám đốc 550000.0 4.955 % 15/12/2017