Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh 1454280.0 26.94 % 11/10/2018
Huỳnh Thị Nguyên Thủy Thành viên Hội đồng quản trị 1287480.0 23.85 % 10/10/2018
Công ty TNHH dược phẩm Đại Việt Á 780000.0 14.449 % 12/12/2016
Phạm Trung Nghĩa Thành viên Hội đồng quản trị 354663.0 6.57 % 10/10/2018
Lê Văn Châu Phó Tổng Giám đốc 178512.0 3.307 % 12/12/2016