Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.83 %
  • Khác
    91.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Viglacera 2698800.0 67.47 % 31/12/2012
Đoàn Văn Sinh Ủy viên Hội đồng quản trị 204040.0 5.101 % 31/12/2015
Trần Vĩnh Hà 203516.0 5.088 % 09/02/2012