Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.09 %
  • Khác
    91.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đào Bá Dong 899302.0 22.483 % 30/12/2016
Phạm Thị Thu 897000.0 22.425 % 30/12/2016
Nguyễn Xuân Sơn 897000.0 22.425 % 30/12/2016
Vũ Đức Tỵ 204040.0 5.101 % 09/12/2016
Trần Vĩnh Hà 203516.0 5.088 % 09/02/2012