Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    99.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Thị Kim Xuân Thành viên Hội đồng quản trị 1730950.0 10.064 % 31/12/2017
Trần Đức Lợi Chủ tịch Hội đồng quản trị 1661320.0 9.659 % 28/01/2019
Phạm Thị Bình 1150000.0 6.686 % 31/07/2018
Nguyễn Chí Thành 1100000.0 6.395 % 31/12/2015
Bùi Đình Mẫn 1050000.0 6.105 % 31/07/2018
Đặng Minh Truyền 970000.0 5.64 % 28/12/2016
Viên Ngọc Bảo 960000.0 5.581 % 16/11/2016
Nguyễn Hồng Mai Thành viên Hội đồng quản trị 690000.0 4.012 % 16/11/2016