Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.51 %
  • Khác
    98.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Đức Lợi Chủ tịch Hội đồng quản trị 2000000.0 13.333 % 31/12/2015
Nguyễn Chí Thành Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1100000.0 7.333 % 31/12/2015
Nguyễn Đắc Đua 980000.0 6.533 % 28/12/2016
Đặng Minh Truyền 970000.0 6.467 % 28/12/2016
Viên Ngọc Bảo 960000.0 6.4 % 16/11/2016
Nghiêm Phú Hoàng 870000.0 5.8 % 28/12/2016
Huỳnh Cao Trí 790000.0 5.267 % 24/11/2016
Phạm Thị Kim Xuân Thành viên Hội đồng quản trị 579580.0 3.864 % 10/01/2017
Trần Quang Mỹ Thành viên Hội đồng quản trị 510000.0 3.4 % 31/12/2015