Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Thị Kim Xuân Thành viên Hội đồng quản trị 1488640.0 9.924 % 16/06/2017
Nguyễn Chí Thành Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1100000.0 7.333 % 31/12/2015
Nguyễn Đắc Đua 980000.0 6.533 % 28/12/2016
Đặng Minh Truyền 970000.0 6.467 % 28/12/2016
Viên Ngọc Bảo 960000.0 6.4 % 16/11/2016
Nghiêm Phú Hoàng 870000.0 5.8 % 28/12/2016
Huỳnh Cao Trí 790000.0 5.267 % 24/11/2016
Trần Đức Lợi Chủ tịch Hội đồng quản trị 661320.0 4.409 % 14/03/2017