Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.26 %
  • Khác
    97.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Đức Lợi Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,000,000 20 % 31/12/2015
Nguyễn Chí Thành Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,100,000 11 % 31/12/2015
Phạm Thị Kim Xuân Ủy viên Hội đồng quản trị 925,150 9.25 % 10/09/2016
Trần Quang Mỹ Ủy viên Hội đồng quản trị 510,000 5.1 % 31/12/2015