Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú (DSV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 627,085 51 % 09/09/2016
Nguyễn Việt Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị 187,383 15.24 % 26/11/2018
Trần Như Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 187,282 15.23 % 03/12/2018