Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (DS3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.19 %
  • Khác
    99.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Văn Phả Đại diện công bố thông tin 1500000.0 14.058 % 12/07/2017
Nguyễn Thị Việt Loan Chủ tịch Hội đồng quản trị 1500000.0 14.058 % 12/07/2017
Đinh Thị Toàn 408094.0 3.825 % 12/07/2017
Phạm Thị Ngọc Lan 400000.0 3.749 % 12/07/2017