Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (DS3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    99.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Văn Phả Đại diện công bố thông tin 1500000.0 14.058 % 12/07/2017
Nguyễn Thị Việt Loan Chủ tịch Hội đồng quản trị 1280000.0 11.997 % 07/01/2019
Công ty cổ phần HLS 530000.0 4.967 % 31/01/2019
Đinh Thị Toàn 408094.0 3.825 % 12/07/2017
Phạm Thị Ngọc Lan 400000.0 3.749 % 12/07/2017