Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (DRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    48.54 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.96 %
  • Khác
    28.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 59,999,358 50.51 % 30/06/2016
KWE Beteiligungen AG 7,152,325 6.02 % 25/09/2018
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 4,825,148 4.06 % 03/01/2017
Deutsche Bank Aktiengesellschaf & Deutsche Investment Management Americas Inc 4,737,031 3.99 % 09/06/2016
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 4,615,951 3.89 % 09/06/2016
Deutsche Bank AG, London Branch 3,566,147 3 % 09/06/2016