Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (DRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.94 %
  • Khác
    18.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 5.9999358E7 50.508 % 30/06/2016
Nguyễn Thanh Bình Thành viên Hội đồng quản trị 1.187926E7 10.0 % 19/01/2017
Nguyễn Mạnh Sơn Phó Tổng Giám đốc 1.187926E7 10.0 % 19/01/2017
Nguyễn Huy Hiếu Thành viên Hội đồng quản trị 1.187926E7 10.0 % 19/01/2017
Hà Phước Lộc Phó Tổng Giám đốc 1.187926E7 10.0 % 19/01/2017
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 4825148.0 4.062 % 03/01/2017
Deutsche Bank Aktiengesellschaf & Deutsche Investment Management Americas Inc 4737031.0 3.988 % 09/06/2016
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 4615951.0 3.886 % 09/06/2016
Deutsche Bank AG, London Branch 3566147.0 3.002 % 09/06/2016