Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.06 %
  • Khác
    96.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Vân Anh 1662181.0 5.454 % 31/10/2016
Nguyễn Quang Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị 964800.0 3.166 % 11/11/2016