Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    55.81 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.05 %
  • Khác
    18.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 24,000,000 59.81 % 31/12/2013
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 3,310,980 8.25 % 23/10/2014
DORUCO 2,875,210 7.17 % 17/10/2014
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 2,531,640 6.31 % 06/03/2014