Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    55.81 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.95 %
  • Khác
    18.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 2.4E7 59.813 % 31/12/2013
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 3310980.0 8.252 % 23/10/2014
DORUCO 2875210.0 7.166 % 17/10/2014
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 2531640.0 6.309 % 06/03/2014