Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    59.58 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.84 %
  • Khác
    17.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2.33204253E8 59.592 % 31/12/2012
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.76312E7 4.505 % 31/12/2014
Deutsche Bank AG, London Branch 1.750701E7 4.474 % 14/01/2016
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 1.722237E7 4.401 % 16/09/2011
Edgbaston Asian Equity Trust 1.504252E7 3.844 % 15/02/2019
Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An 1.476394E7 3.773 % 26/07/2018