Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (DPH: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.77 %
  • Khác
    99.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Văn Huyến Chủ tịch Hội đồng quản trị 1731715.0 57.724 % 20/10/2016
Công ty TNHH Dược Hải Phòng 350000.0 11.667 % 20/10/2016