Công ty Cổ phần Đạt Phương (DPG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lương Tuấn Minh 1.11120602E8 370.402 % 24/04/2018
Lương Minh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 4782694.0 15.942 % 02/02/2018
Lương Thị Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 2726530.0 9.088 % 02/02/2018
Phạm Kim Châu Phó Tổng Giám đốc 1990227.0 6.634 % 24/04/2018
Trần Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 1732730.0 5.776 % 24/04/2018