Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.28 %
  • Khác
    98.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 650000.0 29.053 % 30/06/2014
Phạm Ngọc Linh Chủ tịch Hội đồng quản trị 299771.0 13.399 % 03/02/2015
Trần Quang Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 112500.0 5.028 % 30/06/2015
Trần Hải Anh 80000.0 3.576 % 31/12/2017
Hồng Lê Việt Thành viên Hội đồng quản trị 78000.0 3.486 % 21/04/2017