Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.5 %
  • Khác
    98.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 650,000 29.05 % 30/06/2014
Trần Quang Dũng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 112,500 5.03 % 30/06/2015