Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.82 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.34 %
  • Khác
    73.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dược Việt Nam 1,687,498 24.82 % 30/06/2016
Đinh Văn Cường Ủy viên Hội đồng quản trị 597,153 8.78 % 30/06/2016
Bùi Xuân Hưởng Chủ tịch Hội đồng quản trị 474,474 6.98 % 30/06/2016
Nguyễn Đình Khái 293,078 4.31 % 20/01/2016
Nguyễn Thị Kim Thu Ủy viên Hội đồng quản trị 274,000 4.03 % 29/06/2016
MARINA HANOI 225,000 3.31 % 21/01/2016
Nguyễn Hữu Dũng Ủy viên Hội đồng quản trị 212,717 3.13 % 30/06/2016