Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.7 %
  • Khác
    99.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 1687498.0 22.059 % 30/06/2016
Nguyễn Thanh Tuấn 832331.0 10.88 % 12/03/2019
Bùi Xuân Hưởng Chủ tịch Hội đồng quản trị 474474.0 6.202 % 30/06/2016
Đinh Văn Cường Thành viên Hội đồng quản trị 416553.0 5.445 % 31/01/2019
Nguyễn Đình Khái Phó Tổng Giám đốc 372096.0 4.864 % 30/06/2017
Hoàng Thị Mơ 338800.0 4.429 % 30/06/2017