Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.82 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.78 %
  • Khác
    73.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 1687498.0 24.816 % 30/06/2016
Đinh Văn Cường Thành viên Hội đồng quản trị 597153.0 8.782 % 30/06/2016
Bùi Xuân Hưởng Chủ tịch Hội đồng quản trị 474474.0 6.978 % 30/06/2016
MARINA HANOI 225000.0 3.309 % 21/01/2016
Nguyễn Thị Kim Thu Thành viên Hội đồng quản trị 216000.0 3.176 % 07/11/2016
Nguyễn Hữu Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 212717.0 3.128 % 30/06/2016