Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 1.372155E7 65.406 % 03/04/2018
Ngân hàng Ngoại Thương Trung Quốc 3000000.0 14.3 % 03/04/2018
Nguyễn Doãn Liêm Đại diện công bố thông tin 1210940.0 5.772 % 03/04/2018