Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.2 %
  • Khác
    99.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Coong ty CP Thành Lợi 10,853,999 40.2 % 30/06/2015
Phan Thị Thảo Sương Phó Tổng Giám đốc 4,333,499 16.05 % 30/06/2015
Huỳnh Văn Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,349,999 5 % 30/06/2015
Đoàn Thị Ngọc Nữ 1,349,271 5 % 23/12/2013