Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.07 %
  • Khác
    98.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Coong ty CP Thành Lợi 1.2853857E7 47.608 % 17/10/2018
Phan Thị Thảo Sương Phó Tổng Giám đốc 4333499.0 16.05 % 30/06/2015
Huỳnh Văn Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị 1349999.0 5.0 % 30/06/2015