Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    63.99 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    36.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SONADEZI 6.39891E7 63.989 % 30/06/2017
CTCP Nước Thủ Dầu Một 1.5780833E7 15.781 % 28/04/2017
Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương 1.5E7 15.0 % 23/06/2017