Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Bảo Giang Chủ tịch Hội đồng quản trị 7,002,493 32.42 % 30/06/2015
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 6,730,109 31.16 % 30/06/2015
Tổng công ty TNHH Thép An Hưng Tường 3,493,640 16.17 % 30/06/2015