Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Bảo Giang Chủ tịch Hội đồng quản trị 7002493.0 32.419 % 30/06/2015
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 6730109.0 31.158 % 30/06/2015
Tổng công ty TNHH Thép An Hưng Tường 5355043.0 24.792 % 27/12/2016