Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.18 %
  • Khác
    96.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đăng Vinh 7714000.0 28.555 % 09/08/2016
Vũ Đình Độ Chủ tịch Hội đồng quản trị 2676689.0 9.908 % 09/08/2016
Phạm Quốc Khánh 2228629.0 8.25 % 09/08/2016
Hoàng Anh Tuấn Kế toán trưởng 1977311.0 7.32 % 09/08/2016
Vũ Ngọc Tú 1674459.0 6.198 % 09/08/2016
Nguyễn Phú Túc 1650825.0 6.111 % 22/06/2016