Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.38 %
  • Khác
    97.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Tuấn Điệp 9386850.0 18.77 % 11/08/2017
Phạm Quốc Khánh 3677237.0 7.353 % 11/08/2017
Hoàng Anh Tuấn Kế toán trưởng 3320117.0 6.639 % 31/12/2017
Vũ Đình Độ Chủ tịch Hội đồng quản trị 2938289.0 5.875 % 18/08/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư VSD 2804328.0 5.608 % 11/08/2017
Vũ Ngọc Tú 2762856.0 5.525 % 11/08/2017