Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.42 %
  • Khác
    96.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đăng Vinh 7,714,000 28.56 % 09/08/2016
Vũ Đình Độ Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,676,689 9.91 % 09/08/2016
Hoàng Anh Tuấn Kế toán trưởng 1,977,311 7.32 % 09/08/2016
Vũ Ngọc Tú 1,674,459 6.2 % 09/08/2016