Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.26 %
  • Khác
    96.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Tuấn Điệp 5689000.0 18.96 % 09/12/2016
Vũ Đình Độ Chủ tịch Hội đồng quản trị 2676689.0 8.921 % 11/04/2017
Phạm Quốc Khánh 2228629.0 7.427 % 09/08/2016
Hoàng Anh Tuấn Kế toán trưởng 1994011.0 6.645 % 23/01/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư VSD 1699593.0 5.664 % 14/12/2016
Vũ Ngọc Tú 1674459.0 5.58 % 09/08/2016
Nguyễn Phú Túc 1650825.0 5.502 % 22/06/2016