Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.93 %
  • Khác
    96.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Tuấn Điệp 9386850.0 274.861 % 11/08/2017
Vũ Đình Độ Chủ tịch Hội đồng quản trị 4848176.0 141.962 % 11/08/2017
Phạm Quốc Khánh 3677237.0 107.675 % 11/08/2017
Hoàng Anh Tuấn Kế toán trưởng 3290117.0 96.34 % 11/08/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư VSD 2804328.0 82.115 % 11/08/2017
Vũ Ngọc Tú 2762856.0 80.901 % 11/08/2017
Trịnh Kiên Đại diện công bố thông tin 876299.0 25.659 % 04/07/2017
Trần Hữu Chuyền Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 599583.0 17.557 % 04/07/2017