Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (DNN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    39.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Nhân dân Thành Phố Đà Nẵng 3.4824217E7 60.079 % 01/04/2017
CTCP Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung 2.0286744E7 34.999 % 01/04/2017