Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.13 %
  • Khác
    93.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Anh Đức Phó Tổng Giám đốc 982833.0 22.451 % 25/02/2019
Nguyễn Thị Hồng Vân 703500.0 16.07 % 26/01/2017
Phạm Thị Minh Trang Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 497893.0 11.374 % 26/01/2017
Đàm Thị Vân 212600.0 4.857 % 26/01/2017
Dương Xuân Tùng 212429.0 4.853 % 30/06/2017
Phạm Thị Thanh Huyền 209100.0 4.777 % 30/06/2017
Bùi Lê Minh 204400.0 4.669 % 17/11/2017
Trương Văn Bảy Thành viên Ban Kiểm soát 183900.0 4.201 % 30/06/2017