Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    6.14 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.22 %
  • Khác
    89.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Thị Minh Trang Chủ tịch Hội đồng quản trị 487154.0 11.128 % 30/06/2015
Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam 268750.0 6.139 % 06/08/2012