Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (DNF: OTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Tấn Củng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2264199.0 45.284 % 20/07/2015
Lê Thị Thùy Dương 750000.0 15.0 % 30/06/2015
Trần Chí Nghĩa Phó Tổng Giám đốc 525881.0 10.518 % 08/07/2015
Lê Công Chương Thành viên Hội đồng quản trị 250000.0 5.0 % 08/07/2015
Nguyễn Đình Quỳnh Giao 200000.0 4.0 % 01/07/2015
Lê Thị Thu Sương Thành viên Ban Kiểm soát 150000.0 3.0 % 20/07/2015