Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (DNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Tấn Củng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,264,199 45.28 % 20/07/2015
Lê Thị Thùy Dương 750,000 15 % 30/06/2015
Trần Chí Nghĩa Phó Tổng Giám đốc 525,881 10.52 % 08/07/2015
Lê Công Chương Ủy viên Hội đồng quản trị 250,000 5 % 08/07/2015
Nguyễn Đình Quỳnh Giao 200,000 4 % 01/07/2015
Lê Thị Thu Sương Thành viên Ban Kiểm soát 150,000 3 % 20/07/2015