Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (DNE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND Thành phố Đà Nẵng 981512.0 17.0 % 10/12/2018
CTCP Môi trường Việt Nam 771987.0 13.371 % 15/11/2016
Nguyễn Văn Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 319406.0 5.532 % 15/11/2016