Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.16 %
  • Khác
    99.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Huy Đạt Thành viên Hội đồng quản trị 970683.0 23.616 % 31/12/2018
Nguyễn Trung Kiên Chủ tịch Hội đồng quản trị 938028.0 22.821 % 31/12/2018
Lê Hữu Cảnh Phó Tổng Giám đốc 509980.0 12.407 % 31/12/2018
Lê Xuân Phòng 465462.0 11.324 % 29/10/2018
Lại Thị Dinh 283910.0 6.907 % 31/12/2018
Công ty TNHH Dây cáp điện Thái Dương SUNCO 263492.0 6.41 % 29/10/2018
Lâm Thị Lịch Thành viên Ban Kiểm soát 263491.0 6.41 % 31/12/2018