Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    34.7 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    55.77 %
  • Khác
    9.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CFR International Spa 12,271,530 35.34 % 28/07/2016
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 12,054,467 34.71 % 16/06/2016
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 1,698,726 4.89 % 16/06/2016