Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    34.71 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    63.12 %
  • Khác
    2.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CFR International Spa 1.7950608E7 51.69 % 23/09/2016
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1.2054467E7 34.712 % 16/06/2016
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 1698726.0 4.892 % 16/06/2016