Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.15 %
  • Khác
    82.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP BOT và BT Đức Long Đăk Nông 49,000,121 22.36 % 30/06/2015
Bùi Pháp Chủ tịch Hội đồng quản trị 33,840,387 15.44 % 16/07/2015
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 28,836,500 13.16 % 26/08/2016
CTCP BOT và BT Đức Long Gia Lai 24,925,435 11.37 % 30/06/2015
AnsenHoldco Limited 10,043,563 4.58 % 04/04/2016
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB 8,498,400 3.88 % 11/01/2016