Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.26 %
  • Khác
    90.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP BOT và BT Đức Long Đăk Nông 5.1450127E7 11.983 % 02/12/2016
Bùi Pháp Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.5532406E7 8.276 % 02/12/2016
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 3.0278325E7 7.052 % 02/12/2016
CTCP BOT và BT Đức Long Gia Lai 2.6171707E7 6.096 % 02/12/2016