Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.7 %
  • Khác
    87.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Pháp Chủ tịch Hội đồng quản trị 6.1168118E7 21.458 % 14/05/2018
CTCP BOT và BT Đức Long Đăk Nông 5.1450127E7 18.049 % 02/12/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 3.3199551E7 11.647 % 31/12/2017
CTCP BOT và BT Đức Long Gia Lai 2.6171707E7 9.181 % 02/12/2016
AnsenHoldco Limited 1.0545741E7 3.7 % 02/12/2016
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB 8923320.0 3.13 % 02/12/2016