Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.85 %
  • Khác
    83.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Pháp Chủ tịch Hội đồng quản trị 5.3168118E7 23.102 % 08/02/2017
CTCP BOT và BT Đức Long Đăk Nông 5.1450127E7 22.355 % 02/12/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 3.4171551E7 14.848 % 03/02/2017
CTCP BOT và BT Đức Long Gia Lai 2.6171707E7 11.372 % 02/12/2016
AnsenHoldco Limited 1.0545741E7 4.582 % 02/12/2016
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB 8923320.0 3.877 % 02/12/2016