Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.43 %
  • Khác
    91.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Pháp Chủ tịch Hội đồng quản trị 6.4226524E7 21.458 % 03/10/2018
CTCP BOT và BT Đức Long Đăk Nông 5.4022633E7 18.049 % 03/10/2018
CTCP BOT và BT Đức Long Gia Lai 2.7480292E7 9.181 % 03/10/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 2.5863057E7 8.641 % 22/10/2018
AnsenHoldco Limited 1.1073028E7 3.7 % 03/10/2018
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB 9369486.0 3.13 % 03/10/2018