Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắk (DLD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    87.63 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    12.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn 4729401.0 50.813 % 30/06/2015
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 2686252.0 28.861 % 30/06/2015
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 740856.0 7.96 % 11/12/2015