Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.11 %
  • Khác
    99.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Duc Long Gia Lai Group 1906722.0 11.287 % 28/07/2016
Nguyễn Thị Lệ Hòa 876630.0 5.189 % 27/03/2017
Nguyễn Tường Cọt Đại diện công bố thông tin 870000.0 5.15 % 27/03/2017
Nguyễn Thị Út 870000.0 5.15 % 27/03/2017
Trần Văn Phương 830000.0 4.913 % 27/03/2017
Nguyễn Thị Diễm 830000.0 4.913 % 27/03/2017
Vũ Thị Hải 830000.0 4.913 % 27/03/2017
Phạm Thị Hiền 830000.0 4.913 % 27/03/2017