Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.03 %
  • Khác
    98.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Pháp 2.4294888E7 24.012 % 22/12/2017
Công ty TNHH Global Capital 2.00023E7 19.77 % 22/12/2017
Nguyễn Thị Diễm 5527800.0 5.463 % 15/11/2017
Phạm Thị Hiền 5527800.0 5.463 % 15/11/2017