Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.44 %
  • Khác
    99.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DIC CORP. 899100.0 31.001 % 31/12/2011
Nguyễn Văn Hoành 314685.0 10.85 % 30/06/2013
Huỳnh Thanh Thảo 259900.0 8.961 % 13/10/2017
Vương Đình Hùng 203600.0 7.02 % 15/12/2017
AVSC 131700.0 4.541 % 04/01/2013