Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    99.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Quốc Kỳ Quang 500000.0 17.151 % 20/07/2018
Phạm Thị Tuyết Mai 496800.0 17.041 % 18/07/2018
Công ty cổ phần United Holdings 400000.0 13.721 % 27/07/2018
Nguyễn Văn Hoành 314685.0 10.794 % 30/06/2013
Trần Việt Thắng 181600.0 6.229 % 20/07/2018
AVSC 131700.0 4.518 % 04/01/2013