Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    99.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Quốc Kỳ Quang 545000.0 9.221 % 28/08/2018
Phạm Thị Tuyết Mai 541512.0 9.162 % 28/08/2018
Dương Phú Hưng 344540.0 5.83 % 19/11/2018
Nguyễn Văn Hoành 343007.0 5.804 % 28/08/2018
Công ty cổ phần United Holdings 316000.0 5.347 % 27/12/2018