Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.65 %
  • Khác
    99.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DIC CORP. 899100.0 30.841 % 31/12/2011
Nguyễn Văn Hoành 314685.0 10.794 % 30/06/2013
Huỳnh Thanh Thảo 246100.0 8.442 % 24/03/2017
AVSC 131700.0 4.518 % 04/01/2013