Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.11 %
  • Khác
    99.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Quốc Kỳ Quang 545000.0 17.151 % 28/08/2018
Phạm Thị Tuyết Mai 541512.0 17.042 % 28/08/2018
Công ty cổ phần United Holdings 436000.0 13.721 % 28/08/2018
Nguyễn Văn Hoành 343007.0 10.795 % 28/08/2018
Trần Việt Thắng 197944.0 6.229 % 28/08/2018
AVSC 143553.0 4.518 % 28/08/2018