Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.04 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.96 %
  • Khác
    18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Xây Dựng 118,260,261 51.04 % 20/06/2016
Vietnam Enterprise Investments Limited 18,566,147 8.01 % 15/06/2016
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 16,273,902 7.02 % 05/07/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 12,687,458 5.48 % 07/06/2016
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 9,358,353 4.04 % 07/06/2016
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 7,601,706 3.28 % 07/06/2016