Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    36.5 %
  • Khác
    63.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Amersham Industries Ltd 32,993,136 11 % 11/04/2019
Công ty cổ phần Tae Kwang Vina Industrial 30,900,061 10.3 % 11/04/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 28,019,071 9.34 % 11/04/2019
CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân 19,796,034 6.6 % 11/04/2019
Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 18,923,896 6.31 % 28/06/2019
Trương Minh Thuận 18,423,896 6.14 % 11/04/2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội 15,206,400 5.07 % 11/04/2019
Vietnam Enterprise Investments Limited 14,896,233 4.97 % 31/05/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 11,509,111 3.84 % 14/08/2018
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 9,919,854 3.31 % 14/08/2018
Nguyễn Hùng Cường Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,291,659 3.1 % 26/04/2019
Grinling International Limited 9,054,129 3.02 % 31/05/2019