Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.65 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.89 %
  • Khác
    23.46 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Xây Dựng 1.18260261E8 51.041 % 20/06/2016
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.8566147E7 8.013 % 15/06/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.6273902E7 7.024 % 05/07/2016
Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.0566513E7 4.561 % 25/05/2017
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 9358353.0 4.039 % 07/06/2016
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 7601706.0 3.281 % 07/06/2016