Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    39.85 %
  • Khác
    60.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Amersham Industries Ltd 2.7772E7 10.999 % 14/08/2018
Công ty cổ phhaanf Tae Kwang Vina Industrial 2.5792006E7 10.215 % 14/08/2018
VCSC 2.3585084E7 9.341 % 14/08/2018
Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.5508333E7 6.142 % 14/08/2018
CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân 1.55025E7 6.14 % 14/08/2018
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.1520183E7 4.563 % 14/08/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.1509111E7 4.558 % 14/08/2018
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 9919854.0 3.929 % 14/08/2018
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 8057808.0 3.191 % 14/08/2018