Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    40.19 %
  • Khác
    59.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Amersham Industries Ltd 2.7772E7 10.999 % 14/08/2018
Công ty cổ phần Tae Kwang Vina Industrial 2.5792006E7 10.215 % 14/08/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 2.3585084E7 9.341 % 14/08/2018
CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân 1.750704E7 6.934 % 28/12/2018
Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.5508333E7 6.142 % 14/08/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội 1.28E7 5.07 % 17/01/2019
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.1520183E7 4.563 % 14/08/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1.1509111E7 4.558 % 14/08/2018
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 9919854.0 3.929 % 14/08/2018
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 8057808.0 3.191 % 14/08/2018