Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.04 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.28 %
  • Khác
    18.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Xây Dựng 1.18260261E8 51.041 % 20/06/2016
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.8566147E7 8.013 % 15/06/2016
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 1.6273902E7 7.024 % 05/07/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 1.2687458E7 5.476 % 07/06/2016
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 9358353.0 4.039 % 07/06/2016
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 7601706.0 3.281 % 07/06/2016