Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Hoàng Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2195200.0 43.904 % 03/06/2016
Trần Thị Mỹ Dung 1230500.0 24.61 % 25/04/2016
Nguyễn Văn Quyến 500000.0 10.0 % 31/12/2011
Trần Ngọc Tình 360000.0 7.2 % 26/07/2010
Trần Anh Điền Đại diện công bố thông tin 247900.0 4.958 % 30/06/2015