Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Hoàng Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,195,200 43.9 % 03/06/2016
Trần Thị Mỹ Dung 1,230,500 24.61 % 25/04/2016
Nguyễn Văn Quyến 500,000 10 % 31/12/2011
Trần Anh Điền Đại diện công bố thông tin 247,900 4.96 % 30/06/2015