Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.22 %
  • Khác
    99.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Hoàng Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2195200.0 27.44 % 03/06/2016
CTCP Siêu Thị Vật liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà 1260000.0 15.75 % 30/06/2018
Trần Thị Mỹ Dung 1230500.0 15.381 % 25/04/2016
Nguyễn Văn Quyến 500000.0 6.25 % 31/12/2011
Trần Anh Điền Đại diện công bố thông tin 247900.0 3.099 % 30/06/2015
Huỳnh Trung Hiếu Thành viên Hội đồng quản trị 247100.0 3.089 % 24/01/2017