Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.06 %
  • Khác
    91.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DIC CORP. 3922577.0 15.038 % 17/10/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 2024992.0 7.763 % 31/12/2017
Trần Ngọc Quý 1402275.0 5.376 % 11/11/2015
Nguyễn Đức Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 1191495.0 4.568 % 28/06/2018