Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.08 %
  • Khác
    91.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 3922577.0 15.038 % 17/10/2017
PYN FUND MANAGEMENT LTD 2024992.0 7.763 % 31/12/2017
Trần Ngọc Quý 1402275.0 5.376 % 11/11/2015
Nguyễn Đức Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 1191495.0 4.568 % 28/06/2018