Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.63 %
  • Khác
    84.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,307,254 13.77 % 30/06/2015
Lê Thị Bích Huệ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 352,625 3.72 % 30/06/2015