Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    43.31 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.01 %
  • Khác
    7.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 37,750,825 43.32 % 30/06/2015
Taisho pharmaceutical Co.LTD 21,304,064 24.44 % 30/06/2016
AQUATEX BENTRE 9,566,858 10.98 % 30/05/2014
FTIF - Templeton Emerging Markets Fund 8,225,353 9.44 % 06/07/2016
Portal Global Limited 6,278,330 7.2 % 30/06/2016