Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    43.31 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    7.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 3.7750825E7 43.31 % 30/06/2015
Taisho pharmaceutical Co.LTD 2.1304064E7 24.441 % 30/06/2016
AQUATEX BENTRE 9566858.0 10.976 % 30/05/2014
FTIF - Templeton Emerging Markets Fund 8225353.0 9.437 % 06/07/2016
Portal Global Limited 6278330.0 7.203 % 30/06/2016