Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    43.31 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    46.25 %
  • Khác
    10.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 5.6626237E7 43.31 % 05/07/2017
Taisho pharmaceutical Co.LTD 3.2606096E7 24.938 % 06/06/2018
AQUATEX BENTRE 1.4350287E7 10.976 % 26/05/2017
Portal Global Limited 9417495.0 7.203 % 26/05/2017
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 6364389.0 4.868 % 07/08/2018