Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    43.31 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.99 %
  • Khác
    7.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 5.6626237E7 64.965 % 05/07/2017
Taisho pharmaceutical Co.LTD 3.1956096E7 36.662 % 26/05/2017
AQUATEX BENTRE 1.4350287E7 16.463 % 26/05/2017
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 1.0127789E7 11.619 % 17/07/2017
Portal Global Limited 9417495.0 10.804 % 26/05/2017