Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    43.31 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    43.44 %
  • Khác
    13.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 56,626,237 43.31 % 05/07/2017
Taisho pharmaceutical Co.LTD 45,761,086 35 % 20/02/2019
Portal Global Limited 9,417,495 7.2 % 26/05/2017