Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    36.48 %
  • Khác
    63.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DAIWA-SSIAM VIETNAM GROWTH FUND II L.P. 4915625.0 14.265 % 21/11/2017
Lê Quang Hiệp Thành viên Hội đồng quản trị 2585615.0 7.503 % 16/01/2018
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 2413463.0 7.004 % 18/12/2017
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 2234375.0 6.484 % 28/12/2017
Lê Bá Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị 1972347.0 5.724 % 27/10/2017
Nguyễn Thị Thủy 1950944.0 5.662 % 27/10/2017
Lương Văn Thành Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1923400.0 5.582 % 27/10/2017
AVSC 1595022.0 4.629 % 22/09/2017