Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    33.02 %
  • Khác
    66.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DAIWA-SSIAM VIETNAM GROWTH FUND II L.P. 4915625.0 10.973 % 07/12/2018
Lê Quang Hiệp Thành viên Hội đồng quản trị 2585615.0 5.772 % 06/12/2018
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 2234375.0 4.988 % 06/12/2018
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 2056156.0 4.59 % 26/11/2018
Lê Bá Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị 1972347.0 4.403 % 06/12/2018
Nguyễn Thị Thủy 1950944.0 4.355 % 06/12/2018
Lương Văn Thành Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1923400.0 4.294 % 06/12/2018
AVSC 1914026.0 4.273 % 26/11/2018