Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.44 %
  • Khác
    65.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DAIWA-SSIAM VIETNAM GROWTH FUND II L.P. 6390312.0 14.265 % 25/12/2018
Lê Quang Hiệp Thành viên Hội đồng quản trị 3361299.0 7.503 % 24/12/2018
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 2904687.0 6.484 % 24/12/2018
Lê Bá Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị 2564049.0 5.724 % 24/12/2018
Nguyễn Thị Thủy 2536226.0 5.662 % 24/12/2018
Lương Văn Thành Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2500420.0 5.582 % 24/12/2018
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 2056156.0 4.59 % 26/11/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt 1914026.0 4.273 % 26/11/2018