Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    39.5 %
  • Khác
    60.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Quang Hiệp Ủy viên Hội đồng quản trị 2,123,550 8.3 % 18/08/2016
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1,718,752 6.72 % 18/08/2016
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 1,456,510 5.69 % 18/08/2016
AVSC 1,450,020 5.67 % 18/08/2016
DOHACO 1,427,800 5.58 % 18/08/2016
Trần Minh Hạnh 1,273,735 4.98 % 18/08/2016
Nguyễn Thị Thủy 1,106,728 4.33 % 18/08/2016
Lê Bá Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,064,910 4.16 % 18/08/2016