Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    37.85 %
  • Khác
    62.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DAIWA-SSIAM VIETNAM GROWTH FUND II L.P. 3437500.0 13.436 % 20/01/2017
Lê Quang Hiệp Thành viên Hội đồng quản trị 2123550.0 8.3 % 01/12/2016
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 1856510.0 7.256 % 30/06/2017
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1718752.0 6.718 % 18/08/2016
Nguyễn Thị Thủy 1500727.0 5.866 % 05/01/2017
AVSC 1450020.0 5.668 % 18/08/2016
DOHACO 1427800.0 5.581 % 18/08/2016
Lương Văn Thành Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1368000.0 5.347 % 28/10/2016
Lê Bá Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị 1367190.0 5.344 % 21/12/2016