Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    40.93 %
  • Khác
    59.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DAIWA-SSIAM VIETNAM GROWTH FUND II L.P. 3781250.0 11.369 % 22/09/2017
Lê Quang Hiệp Thành viên Hội đồng quản trị 2148550.0 6.46 % 16/10/2017
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 2042161.0 6.14 % 22/09/2017
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1890627.0 5.684 % 22/09/2017
AVSC 1595022.0 4.796 % 22/09/2017
Lê Bá Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị 1562190.0 4.697 % 16/10/2017
Lương Văn Thành Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1513000.0 4.549 % 16/10/2017
Nguyễn Thị Thủy 1500727.0 4.512 % 12/10/2017