Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.48 %
  • Khác
    63.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xây dựng số 1 3,758,343 24.95 % 31/12/2012
CIC3-2 1,194,060 7.93 % 14/06/2016
Citigroup Global Market LTD & Citigroup Global Market Financial Products LTD. 791,902 5.26 % 19/07/2010
Quỹ đầu tư PXP Vietnam Fund Ltd 750,000 4.98 % 19/07/2010
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 720,980 4.79 % 13/07/2011
Đinh Lê Chiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 595,206 3.95 % 30/06/2015