Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.73 %
  • Khác
    65.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP 3758343.0 25.522 % 31/12/2012
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 1229670.0 8.35 % 03/11/2016
Citigroup Global Market LTD & Citigroup Global Market Financial Products LTD. 791902.0 5.378 % 19/07/2010
Quỹ đầu tư PXP Vietnam Fund Ltd 750000.0 5.093 % 19/07/2010
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 720980.0 4.896 % 13/07/2011
Đinh Lê Chiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 595206.0 4.042 % 30/06/2015