Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.27 %
  • Khác
    89.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Created Future 1.4872E7 36.63 % 30/06/2017
Đặng Kiện Phương Phó Tổng Giám đốc 2282516.0 5.622 % 31/12/2017
Probus Oppotunities 2140015.0 5.271 % 31/12/2017
Đoàn Hồng Việt Chủ tịch Hội đồng quản trị 1847104.0 4.549 % 31/12/2017
Đoàn Anh Quân Thành viên Hội đồng quản trị 1829256.0 4.506 % 30/06/2017
Tô Hồng Trang Phó Tổng Giám đốc 1406217.0 3.464 % 31/12/2017