Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.84 %
  • Khác
    89.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Created Future 1.4872E7 37.555 % 30/06/2017
Đặng Kiện Phương Phó Tổng Giám đốc 2252516.0 5.688 % 30/06/2017
Probus Oppotunities 2062874.0 5.209 % 29/12/2016
Đoàn Anh Quân Thành viên Hội đồng quản trị 1829256.0 4.619 % 30/06/2017
Đoàn Hồng Việt Chủ tịch Hội đồng quản trị 1817104.0 4.589 % 30/06/2017
Lê Thị Huyền Trâm Kế toán trưởng 1503302.0 3.796 % 30/06/2017
Tô Hồng Trang Phó Tổng Giám đốc 1376217.0 3.475 % 30/06/2017