Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.96 %
  • Khác
    88.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Created Future 1.17832E7 29.755 % 29/12/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 3546752.0 8.956 % 29/12/2016
Probus Oppotunities 2062874.0 5.209 % 29/12/2016
Đặng Kiện Phương Phó Tổng Giám đốc 1784687.0 4.507 % 29/12/2016
Đoàn Anh Quân Ủy viên Hội đồng quản trị 1449334.0 3.66 % 29/12/2016
Đoàn Hồng Việt Chủ tịch Hội đồng quản trị 1439706.0 3.636 % 29/12/2016