Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.73 %
  • Khác
    84.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Created Future 9,064,000 29.76 % 09/10/2015
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 3,042,631 9.99 % 11/03/2016
PYN Fund Management Ltd 2,413,290 7.92 % 09/10/2015
Probus Oppotunities 1,586,826 5.21 % 10/03/2016
Đặng Kiện Phương Phó Tổng Giám đốc 1,372,836 4.51 % 09/10/2015
Đoàn Anh Quân Ủy viên Hội đồng quản trị 1,114,872 3.66 % 09/10/2015
Đoàn Hồng Việt Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,107,466 3.64 % 09/10/2015