Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.58 %
  • Khác
    85.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Created Future 9064000.0 29.755 % 09/10/2015
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 2728271.0 8.956 % 29/11/2016
PYN Fund Management Ltd 2413290.0 7.922 % 09/10/2015
Probus Oppotunities 1586826.0 5.209 % 10/03/2016
Đặng Kiện Phương Phó Tổng Giám đốc 1372836.0 4.507 % 09/10/2015
Đoàn Anh Quân Ủy viên Hội đồng quản trị 1114872.0 3.66 % 09/10/2015
Đoàn Hồng Việt Chủ tịch Hội đồng quản trị 1107466.0 3.636 % 09/10/2015