Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.04 %
  • Khác
    89.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Created Future 1.4872E7 36.63 % 30/06/2017
Đặng Kiện Phương Phó Tổng Giám đốc 2252516.0 5.548 % 30/06/2017
Probus Oppotunities 2062874.0 5.081 % 29/12/2016
Đoàn Anh Quân Thành viên Hội đồng quản trị 1829256.0 4.506 % 30/06/2017
Đoàn Hồng Việt Chủ tịch Hội đồng quản trị 1817104.0 4.476 % 30/06/2017
Lê Thị Huyền Trâm Kế toán trưởng 1503302.0 3.703 % 30/06/2017
Tô Hồng Trang Phó Tổng Giám đốc 1376217.0 3.39 % 30/06/2017