Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.56 %
  • Khác
    90.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Created Future 1.144E7 28.889 % 25/01/2017
Hoàng Tùng 2070607.0 5.229 % 23/06/2017
Probus Oppotunities 2062874.0 5.209 % 29/12/2016
Đặng Kiện Phương Phó Tổng Giám đốc 1732705.0 4.375 % 25/01/2017
Đoàn Anh Quân Thành viên Hội đồng quản trị 1407120.0 3.553 % 25/01/2017
Đoàn Hồng Việt Chủ tịch Hội đồng quản trị 1397773.0 3.53 % 25/01/2017