Công ty Cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai (DGT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    90.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Phát triển khu Công Nghiệp 248100.0 10.0 % 15/08/2017
Phan Quốc Anh Thành viên Hội đồng quản trị 100000.0 4.031 % 30/06/2015